Podmienky používania

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:
RegMedia, s.r.o., Veľká Lehota 529, Veľká Lehota
IČO: 45 593 914

Portál:
www.stk.sk

Používateľ:
Fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie informácií a využívanie poskytovaných služieb.

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok STK.sk

Prístupom na tieto web stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že vám nie je dovolené používať informácie a služby nachádzajúce sa na týchto stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý Používateľ, ktorý pristupuje na tieto web stránky ich používa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ týchto web stránok nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok. Informácie na týchto stránkach sú poskytované bez záruky.

Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním týchto web stránok, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok. Prevádzkovateľ týchto web stránok nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na týchto stránkach, neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú zverejnené na týchto stránkach a nezodpovedá za dodržanie objednaných služieb u tretích strán.

Autorské práva a šírenie obsahu web stránok

Autorské práva k týmto stránkam sú majetkom Prevádzkovateľa.

Obsah týchto stránok je intelektuálnym majetkom Prevádzkovateľa, a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory, objednávkový systém a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje a informácie.

Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie Používateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu týchto stránok.

Obsah týchto web stránok môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ sa zaväzuje, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia Prevádzkovateľa.

Akýkoľvek materiál z týchto stránok nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mailingov.

Ochranné známky

Použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem.

Ochrana osobných údajov

Používanie týchto stránok nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je niekoľko základných osobných informácií.

Používateľ v prípade využitia niektorých služieb portálu (najmä žiadosť o poskytnutie služby u tretej osoby) poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli STK.sk a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.

Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom sprístupnené tretím osobám. Údaje o Používateľovi portálu STK.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len údaje Používateľa, ktoré Používateľ zadal sám pri využití Portálu. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

Prevádzkovateľ stránok chápe dôležitosť práva každého na ochranu svojich osobných údajov. Podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch má každý Používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva. Prevádzkovateľ týchto stránok sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje užívateľov stránok ochránil.

Použitie registračných informácií

Všetky osobné údaje poskytnuté používateľmi sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím (obmedzený prístup, mlčanlivosť, bezpečné uchovanie). V prípade, ak si to vyžaduje plnenie služieb, ktoré sú zabezpečované tretími stranami a Používateľ o ne požiadal, môžu byť osobné údaje využité a poskytnuté na základe súhlasu Používateľa, avšak bez toho aby Prevádzkovateľ týchto stránok prevzal zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, resp. za plnenie služby zo strany dodávateľa objednanej služby. Používateľ odoslaním údajov vyjadruje súhlas s uložením, spracovaním, využívaním a prenosom osobných údajov pre účely registrácie, poskytovanie servisu uspôsobeného potrebám užívateľov, starostlivosti o užívateľov, zasielania informačných materiálov a ďalších podporných služieb (napr. zasielanie informácie o novinkách na portáli, legislatívnych zmenách, upozorneniach na dôležité termíny a pod.).

Používaním týchto stránok Používateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. Prevádzkovateľ týchto web stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučuje, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky overil, že s podmienkami súhlasí.

Prevádzkovateľ týchto web stránok môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok a /alebo obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.